1. Szervező
Az „Anyák napi rajzverseny” elnevezésű nyereményjáték (”Játék”) szervezője a GYÖNGYSZÖV COOP Zrt.(székhely: 3200 Gyöngyös, Jókai utca 4.), (”Szervező”), a Játék lebonyolítója a Promesa Marketing Kft. (székhely: 1133 Budapest, Gogol utca 13.) („Lebonyolító”). E-mail cím: hello@promesa.hu

2. Résztvevők
A Játékban kizárólag az Európai Unió tagállamok azon 18. életévét még be nem töltött cselekvőképes állampolgárai vehetnek részt, amely állampolgárokat egy tekintet alá eső cselekvőképes hozzátartozók és/vagy családtagok (”Játékos”) képviselnek (pl.szülő).

3. Játék

3.1. A Rajzversenyben részt vevő Pályázók a Játék 4. pontban írt időtartama alatt a Facebook felületén itt: https://www.facebook.com/slagerszupermarket (a továbbiakban: „ Facebook”) található „Sláger Szupermarket” elnevezésű rajongói oldalon (”Rajongói oldal”) elérhető „Anyák napi rajzverseny” poszt felhívásának eleget tesznek, vagyis saját készítésű rajz pályaművel készülnek, melyet hozzátartozójuk, családtagjuk a Sláger üzletbe (3200 Gyöngyös, Pesti út 1/1.) eljuttatja, beviszi, ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátják a pályamű készítőjének megadott adatait (nevét, korát), és játszanak a bejegyzésben elérhető játékkal, továbbá a pályamű beküldésével elfogadják a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).

3.2. A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult.

3.3. A Játék nyelve: magyar.

3.4. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.

3.5. A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból

3.6. Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által saját készítésű pályaműként küldenek be a Játékba, illetve saját adataikat adják meg. Amennyiben a Játékos nem saját maga által készített, saját tulajdonú pályaművet küld be, valamint nem saját adatait adja meg, az ebből fakadó jogosultsággal kapcsolatos vitákkal a Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.

3.7. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.

3.8. A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A Szervező a kizárásról nem küld tájékoztatást, azonban erre irányuló érdeklődés esetén a Szervező tájékoztatást ad.

3.9. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.10. Játék időtartama: a Játékra történő jelentkezés 2023. május 2. napján 06 óra 00 perctől 2023. május 10. napján 18 óra 59 percig tart. A Pályázat ez idő alatt adható le. A nyertes 2023 május 11. napján 10:00 órakor kerül kisorsolásra.

4. A játék menete, eredményhirdetés

A Játékosnak az adott posztban szereplő “Rajzold meg, hogy a te anyukáddal milyen a bevásárlás!” felhívásnak kell eleget tennie. A pályaművek beérkezése után a Sláger üzlet munkatársai napi rendszerességgel egyenként befotózzák a beérkezett pályaműveket, majd azokat a Lebonyolító félnek elektronikus formában átadják. A Lebonyolító fél két korosztályra bontva (6-10 év és 11-14 éves korosztály) egy-egy galériába 24 órán belül feltölti ezen pályaműveket a Sláger Szupermarket hivatalos Facebook oldalára, közzétéve a pályaművet alkotó gyerekek nevét. A Játék lezárást követően, két korosztályra bontva a GYÖNGYSZÖV COOP Zrt. munkatársainak szavazatai alapján kerülnek kiválasztásra a Nyertesek. A Nyertesek nevét a Pályázatával együtt egy új Facebook bejegyzésben kerül megosztásra.

4.2. A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vehet részt.

4.3. Szervező a nyertes Játékosok nevét az eredményhirdetést követően Facebook tartalomban /komment formájában elhelyezve közzéteszi, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak.

5. Nyeremények, nyertes értesítése, nyeremények átadása

5.1. A Játékban a nyeremények (a továbbiakban: Nyeremény) az adott poszt szövegében leírtaknak megfelelően kerül kiosztásra.
A Nyeremény tárgyát a GYÖNGYSZÖV COOP Zrt. munkatársai határozzák meg az alábbiak szerint:
A korosztályonként három kisorsolt három Pályázó a Sláger Szupermarketben (Gyöngyös 3200 Pesti út 1.) ajándékcsomagot vehetnek át május 11. 15.00 és 18. 00 óra között személyesen.
A Nyeremény beváltási határideje: A Nyertesek az ajándékcsomagot május 11-én kizárólag személyesen tudják átvenni a gyöngyösi Sláger Szupermarket üzletében, a nyereményt csakis kizárólag a játékban résztvevő fél vagy jogi képviselője veheti át.

Amennyiben a fentiekben meghatározott időpontban nem jelenik meg ajándékcsomagjának átvételéhez, úgy a Sláger Üzlet vállalja a csomag megőrzését.

5.2. A Nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre nem váltható.

5.3. Lebonyolító a Nyeremény nyerteseit legkésőbb a eredményhirdetést követő 3 (három) munkanapon belül értesíti az Facebook oldalon a Poszt alatt hozzászólásként (”Értesítés”), és ezzel egyidejűleg megadja az 100@gyongyszov.hu e-mail címet. A nyeremény nem kerül postázásra sem belföldön, sem külföldön.

5.4. A nyertes Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha Facebook profilja az 5.3. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül.

5.5. A Szervező a Nyertes értesítését egyszer kísérli meg. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a Nyeremény átadására legkésőbb a jelen pontban írt határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető.

5.6. A Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

6. Adózás, költségviselés

A Nyereményhez tartozó esetleges fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. Szervező nem viseli a Nyereménynek Magyarország területén belüli kézbesítését. Szervező nem vállalja a Nyeremény külföldre történő küldésének költségét.

7. Információ a játékról

A Játékról részletes információk a „Sláger Szupermarket” rajongói oldalon érhetők el, a nyereményszabályzat pedig megtalálható a www.gyongyszov.hu weboldalon.

8. Vegyes rendelkezések

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése, stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereménye a jelen Játékszabályzat szerint nem kerül átvételre, azt a továbbiakban a Szervezőtől/Lebonyolítótól nem követelheti.

8.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Facebook profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.

8.5. Ha a Játékos adatfeltöltés vagy játék, illetve a Nyeremény átvétele közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.

8.6. Szervező, illetve Lebonyolító kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.7. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook/Instagram által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebook/Instagram-hoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook/Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.

8.8. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

9. Adatvédelmi tájékoztató

A Játékban való részvétel és a Játék során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes, adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékban való részvétellel a jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szervező, mint adatkezelő és a Lebonyolító, mint adatfeldolgozó az alábbi adatait, az alábbi célra és jogalapon kezelje, feldolgozza:

1. Kezelt adat típusa Név, Postai cím, Telefonszám, Adatkezelés célja ▪ Játékos azonosítása ▪ Játékban való részvétel ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Értesítés a nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatban ▪ Adójogi és közteher fizetési és bejelentési kötelezettség teljesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés -Sorsolás lebonyolítása, nyertesként közzététel Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás 2. Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve a pályázatokat (3. pont) 3. Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek Kezelt adat típusa Szállítási név (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek 4. Kezelt adat típusa Szállítási cím (forrás: Játékos által megadott) Adatkezelés célja ▪ Nyeremény kézbesítése ▪ Jog- és igényérvényesítés Adatkezelés jogalapja GDPR 6. cikk (1) bek.
a) pontja szerinti hozzájárulás Adatkezelés időtartama A kezelt adatok a nyeremények átvételét követően haladéktalanul törlésre kerülnek

A Szervező a Nyertes Játékos Facebook felhasználónevét, illetve annak Nyertes azonosítására alkalmas részletét teszi közzé a Szervező Facebook/Instagram oldalán (https://www.facebook.com/slagerszupermarket /)

A Szervező és a Lebonyolítóaz adatkezelési műveleteket úgy tervezik meg és hajtják végre, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infótörvény), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete („GDPR”) és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsák az érintettek személyes adatainak védelmét.

Az adatkezelő, adatfeldolgozó gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infótörvény, a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Az adatkezelő, adatfeldolgozó az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az adatkezelő, adatfeldolgozó az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja, az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

Az adatkezelő lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy az Önről nyilvántartott személyes adatok kezeléséről tájékoztatást kérjen. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai: Kérelmezhet az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, b) személyes adatainak helyesbítését, valamint c) személyes adatainak törlését vagy zárolását. Ön az említett jogait az info@thv.hu e-mail címen előterjesztett kérelmében érvényesítheti.

Az Ön személyes adatait a Lebonyolító oldaláról az alábbi munkaköröket betöltő személyek kezelhetik: account manager.

Az adatkezelő, ill. az adatfeldolgozó a saját adatkezelési tevékenységéért tartozik felelősséggel. Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az Ön általa, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes. A tájékoztatást az adatkezelő csak a vonatkozó adatkezelési, adatvédelmi jogszabályokban meghatározott esetekben tagadhatja meg.

A Szervező a Játék az eredményhirdetés alapjául szolgáló adatlistát a nyeremények átvételét követően haladéktalanul megsemmisíti. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36- 1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat, melynek elérhetőségei a következők: Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5 Telefon: +36 1 391 1400 Telefax: +36 1
391 1410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: www.naih.hu

10. Egyéb rendelkezések

A Játékos jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő kérésre a Játékost tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
A Nyeremények után a Szervező a hatályos jogszabályok szerinti adóelőleget megállapítja, levonja, és megfizeti. A Nyeremények után esetlegesen fizetendő személyi jövedelemadó megfizetéséről a Szervező tájékoztatja a Nyertes Játékost, kérésre igazolást állít ki részére, amely kiállításához a szükséges adatokat (név, cím, adóazonosító jel, TAJ-szám, lakcím, születési hely-, idő, édesanyja neve) a Nyertes.

Játékos köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani.
Szervező a jelen Játékszabályzat és a Játék menetének vagy a Játék bármely részletére kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt az Facebook/Instagram oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológiafüggvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot akár annak időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a módosítást, illetve megszüntetést megelőzően a Szervező közzéteszi a Játék oldalain.

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog, a fentiekben nem részletezett további jogi kérdések esetén a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Gyöngyös, 2023. április 18.

GYÖNGYSZÖV COOP Zrt.
Szervező